Home > People
Graduate Students

Weigang Shi (class 2017)

Email: 13419565707@163.com

Wei Wei (Class 2017)

Email: 750961644@qq.com

Xinyang Li (class 2014)

Email: lxy0318@mail.ustc.edu.cn

Ningyu Sun (class 2014)

Email: ningyu@mail.ustc.edu.cn

Yunfei Duan (class 2015)

Email: duanyf@mail.ustc.edu.cn

Undergraduate Students
Zixuan Ye (class 2014)
Menglong Sun (class 2014)
Yanhan Si (class 2014)
Former Group Members
Shuaiyan (class 2012)
Youyue Zhang (class 2012)
Sihong Wu (class 2012)
Suyu Fu (class 2011)
Fan Wang (class 2011)
Siheng Wang (class 2013)

Yifan Liao (class 2015)

Email: lyfan123@mail.ustc.edu.cn

Hui Bian (class 2014)

Email: bianhui@mail.ustc.edu.cn

Copyright © Zhu Mao, All Rights Reserved